EP-kandidaten actief op Mastodon

In een vorige blog schreef ik over de activiteit van politieke partijen op Mastodon.

Op deze pagina wil ik een lijst bijhouden van Nederlandse kandidaten op de lijst voor de Europese verkiezingen die actief zijn op Mastodon. Ik noem geen geautomatiseerde mirrors. Laat me weten als iemand ontbreekt:

GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)

VVD

D66

Partij voor de Dieren

  Piratenpartij – De Groenen

  Politieke partijen op Mastodon voor EP-verkiezingen 2024

  Ik heb uitgezocht welke van de 20 partijen die door de Kiesraad zijn toegelaten om deel te nemen aan de Europese Parlementsverkiezing van 2024 op Mastodon actief zijn:

  lijstpartijMastodonaccountaantal
  volgers
  1GROENLINKS / Partij van de Arbeid (PvdA)PvdA (inactief)233
  2VVDVVD (inactief)52
  3CDA – Europese Volkspartijgeen
  4Forum voor Democratiefvdemocratie (inactief)26
  5D66D66 (inactief)524
  6Partij voor de DierenPartijvoordeDieren (actief)1.2K
  750PLUSgeen
  8PVV (Partij voor de Vrijheid)geen
  9JA21JuisteAntwoord
  (inactief)
  50
  10NL PLAN EUgeen
  11ChristenUniechristenunie (inactief)40
  12Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP)geen
  13BBBgeen
  14Meer Directe Democratiegeen
  15SP (Socialistische Partij)geen
  16vandeRegiogeen
  17Volt Nederlandvoltnederland (inactief)238
  18SP (Socialistische Partij)geen
  19NSCgeen
  20Piratenpartij – De GroenenPiratenpartij (actief)1.6K
  Mastodon status van politieke partijen die meedoen aan EP-verkiezingen 2024

  Merk op dat de Piratenpartij de Mastodon-instance social.globalpirates.net gebruikt. De Piratenpartij had eerst het @piratenpartij@mastodon.social account, dat is verhuisd naar @Piratenpartij@social.globalpirates.net.

  Volt en JA21 hebben een account bij mastodon.nl, de overige accounts zijn bij mastodon.social.

  Dit is de top drie van partijen die het langst een Mastodon-account hebben:

  1. D66 en VVD (beide gejoint op 2016-11-02)
  2. Partij voor de Dieren (sinds 2017-05-09)
  3. Piratenpartij (sinds 2018-04-11)

  Merk op dat van deze top drie alleen de Partij voor de Dieren en de Piratenpartij actief zijn.

  Van de combinatie GROENLINKS / Partij van de Arbeid heeft alleen de Partij van de Arbeid een Mastodon-account.

  Van de combinatie Piratenpartij – De Groenen heeft alleen de Piratenpartij een Mastodon-account.

  De Piratenpartij is verreweg het actiefst op Mastodon met 1.6K posts. De Partij voor de Dieren is recentelijk actief geworden en heeft nu 15 posts gedaan.

  Vermeldenswaardig is ook BIJ1. Helaas doet BIJ1 niet mee met de verkiezingen voor het Europees Parlement, maar @BIJ1 heeft een Mastodon-account met 1.4K volgers, op de eigen social.bij1.org Mastodon-instance.

  Ik vind dat de activiteit van een politieke partij op Mastodon veel zegt over hoe belangrijk de partij en haar leden digitale waarden als digitale autonomie, privacy en vrije- opensourcesoftware vinden.

  Two years of daily Librem 5

  I have been using a Librem 5 Linux phone as my daily phone for two years today. I kept using the Librem 5 after my one week Librem 5 field trial.

  Rat Juno who is starring in that blog passed away, and my first Librem 5 got some damage and I had to switch to a second one.

  Looking back on this two years of Librem5 usage, I can say that I’m very happy with the phone. This happiness stems primarily from the freedom that the phone gives me. I’m really in full control of the device.

  There are several small issues however. If these would be solved the experience would be better.

  It is my intention to publish in the near future several more small posts about the Librem 5.

  I use the Librem 5 mainly for calling and SMS, communicating via Signal, the alarm clock to wake up, listening to the radio via ShortWave and listening to podcasts via Podcasts.

  If you got inspired, you can buy at the moment of writing one here for the current price of US$ 599.00.

  Lijst van Tweede Kamerleden op Mastodon

  Waarschijnlijk volledige lijst van #TweedeKamerleden op #Mastodon:

  Mastodon instances van politieke partijen

  BIJ1
  D66
  Piratenpartij

  Uitfasering Kaspersky bij de Rijksoverheid

  Minister Grapperhaus informeerde de Kamer middels deze brief over de uitfasering van de antivirussoftware van Kaspersky Lab.

  In de brief wordt, kort samengevat, het volgende betoogd:

  1. Er zijn zorgen ten aanzien van nationale veiligheidsrisico’s.
  2. Het kabinet wil deze risico’s voorkomen.
  3. Antivirussoftware heeft diepgaande toegang tot ICT systemen.
  4. Russische wetgeving vereist dat bedrijven zoals Kaspersky de Russische inlichtingendiensten ondersteunen.
  5. De Russische Federatie heeft een actief offensief
   cyberprogramma dat onder meer is gericht op Nederland en Nederlandse belangen.

  Tot op zekere hoogte kan ik instemmen met de genoemde argumenten. Maar het verbaast me (of misschien eigenlijk ook wel niet) dat op basis van deze argumenten alleen de Russische Kaspersky software wordt verbannen. Naast Rusland zijn er ook andere landen die actief zijn in Nederland. Daarnaast hebben besturingssystemen als Windows ook diepgaande toegang tot ICT systemen.

  Het is verstandig dat de Nederlandse overheid veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk wil beperken. Maar eigenlijk is er maar één manier om te weten wat software precies doet: het inspecteren van de source code.

  Mij lijkt het dan ook dat het een veel betere maatregel zou zijn als de overheid alle proprietary, closed source software zou uitfaseren door deze te vervangen door vrije- opensourcesoftware (Engels: Free and Open Source Software, FOSS).

  Vrije software biedt de gebruiker vier fundamentele vrijheden:

  1. Vrijheid om de software te gebruiken voor elk doel;
  2. Vrijheid om de software te bestuderen en te veranderen, daarom is de broncode van vrije software vrij beschikbaar;
  3. Vrijheid om de software aan iemand anders te geven zodat je iemand kunt helpen;
  4. Vrijheid om de software te veranderen en deze veranderde software te distribueren, zodat iedereen hiervan profiteert.

  De vrijheid om de broncode van de software te bestuderen is hier essentieel. Juist deze vrijheid maakt het mogelijk om zich er van te vergewissen dat de software geen ongewenste dingen doet.

  Bovendien biedt het gebruik van FOSS de Nederlandse burger en overheid veel andere voordelen.

  Ik adviseer de Nederlandse overheid om gebruik te maken van vrije- opensourcesoftware om de in de brief genoemde risico’s te minimaliseren, en niet slechts een enkel pakket van een specifieke leverancier uit te faseren.

  Update: Ik werd er door iemand op Twitter op gewezen dat Kaspersky heeft aangeboden de source code te laten inspecteren door de Amerikaanse overheid. De code laten inspecteren is natuurlijk heel iets anders als de code onder een vrije licentie beschikbaar maken, maar het is wel een tegemoetkoming aan de vraag naar transparantie. Het zou helemaal mooi en krachtig zijn als Kaspersky zijn virusscanner als vrije software beschikbaar zou maken. Dat zou alle kritiek  moeten doen verstommen.

  Operatie BRP ging duidelijk niet ‘the open source way’

  Het ICT-project basisregistratie persoonsgegevens, operatie BRP, is totaal mislukt. Lees hier (inderdaad, niet in het verplicht voorgeschreven open formaat) het ongecorrigeerd stenogram van het debat. Of bekijk hier de commissievergadering of het plenair debat (inderdaad, om dit te zien heb je proprietary software nodig).

  Het project is gestopt maar heeft inmiddels € 100.000.000 gekost. Wat heeft de Nederlandse burgergemeenschap hier nu voor gekregen? En hoe kunnen zulke projecten beter in de toekomst? Hoe moet de overheid nu verder met ICT-projecten? Het rapport van het parlementair onderzoek naar ICT-projecten bij de overheid geeft al enkele aanbevelingen. Ook over het gebruik van opensourcesoftware.

  Maar mijn aanbeveling is: ‘Werk de open source way’, hiermee bedoel ik dat niet alleen de software beschikbaar is als vrije software en opensourcesoftware, maar dat de hele manier van werken op ‘the open source way’ gebeurt:

  1. Accepteer alleen vrije software en opensourcesoftware:
   1. Eis de de essentiële vrijheden (free software) voor de gebruiker van de software.
   2. Eis open source software zodat de broncode beschikbaar is.
  2. Werk ‘the open source way’:
   1. Open uitwisseling van kennis, ideeën en informatie zodat mensen kunnen leren, samenwerken en hergebruiken.
   2. Iteratief, agile, DevOps, sprints, scrum – elke cyclus levert al iets op. Alles is meteen beschikbaar voor het publiek. Geen big bang, waterval  approach.
   3. Transparantie by default (code, kosten, projectvoortgang).
   4. Voorkom declareren zonder te leveren: korte duidelijke resultaten: DevOps. Per cyclus wordt afgerekend.
   5. Hierdoor is exit-strategie ook weer minder noodzakelijk. Alles is immers al beschikbaar.
   6. Meritocratie, dus niet: het is duur dus het moet wel goed zijn.
  3. Bouw een community van gebruikers, leveranciers en opdrachtgevers:
   1. Zorg dat er interne expertise is bij overheid (vooral ook over ‘the open source way’).
   2. Werk samen.
   3. Werk aan een vertrouwensrelatie door tastbare resultaten.
   4. Werk met open projectplanning.
   5. Werk met korte sprints met duidelijke kosten en resultaten; een open transparant budget per sprint.
   6. Werk samen met partijen die zich hebben bewezen in deze manier van werken.
   7. Wees kritisch met het inhuren van bedrijven die een vendor lock-in strategie hanteren.
   8. Dus niet dóór externen en gecontroléérd door externen; eigen controle door de overheid.
   9. Accepteer geen boeteclausules die stoppen duur maken.

  Het voortijdig einde van operatie BRP laat het belang van een exit-strategie zien. Blijkbaar kan een exit-strategie al relevant zijn voordat het project is afgerond. Een exit-strategie beschrijft hoe het stoppen van een project of het veranderen van software of softwareleverancier vorm krijgt. Elk softwareproject zou een exit-strategie moeten hebben.

  Het schijnt dat er geen duidelijke exit-strategie is voor operatie BRP. Dit leidde tot de volgende moeilijkheden:

  1. De overdracht van de source code. De source code moet achteraf beschikbaar worden gemaakt  (en we moeten nog maar zien of dat echt gaat gebeuren). De broncode had al vanaf het begin van het project vrij beschikbaar moeten zijn, inclusief de volledige tool-chain, issue tracker en documentatie.
  2. Mogelijkerwijze moeten er boetes worden betaald omdat het project wordt stopgezet.

  Er is overigens brede politieke overeenstemming dat ICT-projecten anders moeten, maar in de praktijk wil het nog maar niet lukken. Zie ook mijn oproepen tot het gebruik van vrije software en opensourcesoftware aan diverse formateurs (Kamp en Bos, Schippers).

  Ik ben graag bereid als dure externe adviseur verder mee te denken over hoe de overheid ICT-projecten meer ‘the open source way’ zou kunnen uitvoeren of om mijn kennis en ideeën gratis met politieke partijen te delen.

  Concept paragraaf over vrije open-source software voor regeerakkoord

  Vrije software of Free Open-Source Software (FOSS) kenmerkt zich door vrijheid voor de gebruiker: de vrijheid om de software te (her)gebruiken, te bestuderen, te verspreiden en te verbeteren.

  Overheidsinvesteringen in vrije software en het gebruik van vrije software bieden de Nederlandse samenleving belangrijke voordelen ten opzichte van gesloten of bedrijfseigen software. Door het
  open en publieke karakter van vrije software, komen investeringen in vrije software innovatie, onderwijs, en de economie ten goede en kunnen kosten worden gereduceerd.

  Dit standpunt wordt ondersteunt door verschillende (voormalige) Kamerleden van alle vier de onderhandelende partijen en ook door de commissie die het parlementair onderzoek deed naar ICT-
  projecten bij de overheid:

  “De rijksoverheid heeft zich al voorgenomen om – waar het kan – te kiezen voor open source en open standaarden. In de praktijk gebeurt dit alleen te weinig. Dit moet anders – het levert niet alleen in sommige gevallen grote besparingen op, maar opent ook de deur voor kritische tegengeluiden.”

  Ik heb in een open brief de informateur en de onderhandelaars voor een nieuwe regering gevraagd een paragraaf in het regeerakkoord op te nemen over vrije open-source software:

  Vrije open-source software
  Overheidsinvesteringen in informatiesystemen moeten de maatschappij ten goede komen. Daarom zal de regering het gebruik van vrije open-source software (Engels: Free and Open-Source
  Software, FOSS) voorschrijven als de gebruiks- of ontwikkelingskosten door de (semi-)overheid worden betaald. Zulke software kan dan gemakkelijk worden hergebruikt en er wordt efficiënt gebruik gemaakt van belastinggeld.
  Deze werkwijze zal ook bijdragen aan de verbetering, ontwikkeling en onderwijs in software in Nederland.
  Het gebruik van vrije open-source software stimuleert de gemeenschapszin, samenwerking en innovatie.

  Update per 2017-07-11: Ik heb een nieuwe open brief gestuurd naar de nieuwe formateur en onderhandelaars.

  Lijst van Free and Open Source Software leveranciers voor gemeenten

  De afgelopen jaren heb ik één en ander geschreven over vrije opensourcesoftware voor gemeenten, en met de Piratenpartij Delft contact gelegd met de gemeente Delft over vrije en opensourcesoftware.

  Tijdens dit werk heb ik informatie verzameld van bedrijven die vrije opensourcesoftware leveren en ondersteunen aan gemeenten. Om het gemeenten makkelijker te maken in contact te komen met deze bedrijven zijn ze hieronder in een lijst vermeld. Let wel op dat dit geen uitputtende lijst is. Als je andere bedrijven kent die hier ook thuishoren neem dan even contact met me op of laat een comment achter.

  leverancier oplossingsgebied gemeenten open source informatie contact
  200 OK advies, projectbegeleiding, webprojecten, digitale toegankelijkheid portfolio gemeenten contact
  alterNET CMS, contentmigratie portfolio TYPO3gem contact
  AT computing Linux opleidingen, consultancy, support opdrachtgevers Linux source code contact
  ezCompany website, toptaken
  Drupal voor gemeenten
  Vught, Almelo, Duiven, Halderberge Drupal contributor contact
  JDOS infrastructuur, hosting, cloud, communicatie, backup open source info contact
  LimoenGroen toptaken, Drupal voor Gemeenten websites Venlo open source info contact
  Nou&Off migratie naar LibreOffice en ODF referenties source code contact
  WIM / Dimpact website, intranet
  Drupal / coöperatieve vereniging
  initiatiefnemers / lidgemeenten source code contact WIM / contact Dimpact
  Wowww Drupal, Commerce, Alfresco & WordPress klanten open source info contact
  YouWe toptaken, digitale dienstverlening, online samenwerken portfolio open source info contact
  zaaksysteem.nl zaaksysteem klanten source code contact

  Bovenstaande lijst laat zien dat er verschillende bedrijven zijn die support leveren voor de volgende vrije opensource Content Management Systemen (CMS):

  Tenslotte wil ik de site 200 OK aanbevelen waar je een schat aan informatie kunt vinden over het gebruik van CMS-en door gemeenten. Deze site heeft een onder meer een handig overzicht met welk CMS een gemeente gebruikt voor de belangrijkste website.

  Doorbreek de leveranciersafhankelijkheid van gemeenten met vrije en opensourcesoftware

  Een inmiddels niet meer online beschikbare uitzending van Reporter Radio en een artikel in het NRC maakten duidelijk dat de Nederlandse gemeenten voor hun ICT systemen afhankelijk zijn geworden van specifieke leveranciers (vendor lock-in).

  De beste manier om vendor lock-in te doorbreken is te eisen dat software leveranciers vrije en opensourcesoftwareFree and Open Source Software (FOSS) producten leveren.

  Als de broncode (source code) van software publiek beschikbaar is kunnen ook andere bedrijven deze bestuderen. Vrije software garandeert dat andere bedrijven de software ook mogen aanpassen en hergebruiken. Hierdoor is het niet nodig om bij dezelfde leverancier te blijven als er aanpassingen en ondersteuning voor de software nodig zijn en wordt de vendor lock-in dus doorbroken.

  In de reacties op de radio-uitzending wordt veel gesproken over standaardisatie van koppelvlakken (interfaces). Het gebruik van open standaarden is essentieel, maar niet genoeg. Juist het gebruik van vrije en opensourcesoftware doorbreekt de vendor lock-in omdat het dan mogelijk wordt dat andere softwareleveranciers doorgaan met reeds bestaande (en betaalde) producten en deze kunnen hergebruiken zodat niet alles opnieuw hoeft te worden gemaakt.

  Een voorbeeld van vrije en opensourcesoftware bij gemeenten is Drupal voor gemeenten. Deze gemeentelijke websites zijn hiermee gebouwd:

  De gemeente Ede betaalt 92% minder licentiekosten door het gebruik van open source.

  Open letter about Free and Open Source Software to the counsel of Delft

  I wrote an open letter to the counsel of Delft, the Dutch city I live in. This letter asks how Free and Open Source Software (FOSS) is used in Delft. An addendum summarizes the FOSS related activities in the municipality of Delft. And another addendum provides a lists of benefits of using FOSS for public organizations.

  The letter is available here (in Dutch).